admin_ethic

วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียร …

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๖-๒๗ มิ.ย.๖๒ การอบรมหลักจริยธรรม และการทบทวนพจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็กสุมิตร