วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP” ปี ๖๑

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP”
วันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ.๖๑  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมประพัฒศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.