เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ พิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร.เป็นตัวแทน พร. รับมอบโล่และประกาศนียบัตรในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)โดย พร. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  จาก วช.(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)      เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๕๙ ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์