เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙  รศ.ภญ.โสภิต  ธรรมอารีย์ อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยมของวช.
ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการตาม Correctives Action Plan ของ สน.จธว.พร.