เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๘ พล.ร.ท.พันเลิศ แกล้วทนงค์ จก.พร. เข้าร่วมพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เข้าร่วมพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.