วันที่ ๒๖-๒๗ มิ.ย.๖๒ การอบรมหลักจริยธรรม และการทบทวนพจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็กสุมิตร