วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร บก.พร.ชั้น ๒