วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร บก.พร.ชั้น ๒