วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร บก.พร.ชั้น ๒