วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร บก.พร.ชั้น ๒