สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
กรมแพทย์ทหารเรือ

      ดูแลให้การวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในมนุษย์ที่ดำเนินการในสถานพยาบาล ของกองทัพเรือหรือดำเนินการโดยบุคลากรสายแพทย์หรือบุคลากรสถาบันสมทบ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือตามนโยบายข้อกำหนดการศึกษาวิจัย และทดลองในมนุษย์กรมแพทย์ทหารเรือและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล

วิสัยทัศน์ : ดำเนินงานและพิจารณาโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีงานวิจัยทางด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ พันธกิจ : ดูแลให้การวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในมนุษย์ที่ในดำเนินการในสถานพยาบาลของกองทัพเรือ หรือดำเนินการโดยข้าราชการเหล่าแพทย์ และดำเนินการโดยบุคลากรสถาบันสมทบ เป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือ/นโยบายกรมแพทย์ทหารเรือ ตามข้อกำหนดการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ/ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล บทบาทหน้าที่ : เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย 1. งานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายถึง ลักษณะงานที่เป็นการดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุย์ 2. งานส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัย หมายถึง ลักษณะงานที่เป็นการดำเนินการอันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในกรมแพทย์ทหารเรือ และผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของกองทัพเรือ/นโยบายกรมแพทย์ทหารเรือ ตามข้อกำหนดของการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์กรมแพทย์ทหารเรือ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล

หน่วยงานกองทัพเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ