Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/libraries/cms/application/cms.php on line 464
แบบฟอร์มขอรับรองจริยธรรม
พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 2669

 

   FM-09 คำแนะนำเบื้องต้น (การส่งโครงร่างวิจัยฯ)
   FM-05 แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
   FM-06 แบบเสนอโครงการวิจัย R04
   FM-14 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
   FM-14.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมผู้ปกครอง
   FM-15 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
   FM-16 ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงร่างการวิจัย