เมื่อวันอังคารที่ 4 ส.ค.58 เวลา 0830 - 1600
พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัย โดยจัดปาฐกถาพิเศษ
"การวิจัยกับการพันาบุคลากร" และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของบุคลากร รพ.ฯ
โดยสำนักงานจริยธรรมการวิจัย พร.ร่วมกับ คณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.