บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือ และCREC

 

FM-17 แบบรายงานความก้าวหน้า
FM-19 แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
FM-19.1 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
FM-18 แบบการยุติโครงการวิจัย ก่อนกำหนด

 

เมื่อวันอังคารที่ 4 ส.ค.58 เวลา 0830 - 1600
พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัย โดยจัดปาฐกถาพิเศษ
"การวิจัยกับการพันาบุคลากร" และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของบุคลากร รพ.ฯ
โดยสำนักงานจริยธรรมการวิจัย พร.ร่วมกับ คณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

  

 

 

   FM-09 คำแนะนำเบื้องต้น (การส่งโครงร่างวิจัยฯ)
   FM-05 แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
   FM-06 แบบเสนอโครงการวิจัย R04
   FM-14 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
   FM-14.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมผู้ปกครอง
   FM-15 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
   FM-16 ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงร่างการวิจัย