บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือ และCREC