ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑ น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กกป.พร. 

 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ส.ค.๖๑

วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กกป.พร. 

 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย พร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑

วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กกป.พร. 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61

๑๑ พ.ค.๖๑พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.)  และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการ​จร​ิยธรรมการวิจัย​ พร. ครั้งที่5/2561​ วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 61

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. วันที่ 2 มี.ค.61 (Extra meeting) ห้องประชุม กองเวชกรรมป้องกัน

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. วันที่  2 มี.ค.61 (Extra meeting) ห้องประชุม กองเวชกรรมป้องกัน พร.

ประชุมคณะกรรมการ​จร​ิยธรรมการวิจัย​ พร.​ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP" ปี 61

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP"

วันที่ 22-23 ก.พ.61  เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องประชุมประพัฒศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร.เป็นตัวแทน พร. รับมอบโล่และประกาศนียบัตรในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)โดย พร. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  จาก วช.(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)      เมื่อ 17 ส.ค. 59 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59  รศ.ภญ.โสภิต  ธรรมอารีย์ อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยมของวช.

ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการตาม Correctives Action Plan ของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เข้าร่วมพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.